Privacy Verklaring

RevitesYou (CSR Affinity) respects the privacy of visitors to the Website, in particular the rights of visitors
with regard to the automated processing of personal data. Because of full transparency with our customers
, we have therefore formulated and implemented a policy with regard to these processing operations, even their purpose as
well as the possibilities for data subjects to be able to exercise their rights as well as possible.
For all additional information about the protection of personal data, please visit the website of the
Personal Data Authority: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Until up accepts the use of cookies and other tracking systems on the website, we do not place non-anonymous
analytical cookies and/or tracking cookies on your computer, mobile phone or tablet. By continuing to
visit the Website you accept the following terms of use. The current version
of the privacy statement available on the Website is the only version, It applies as long as you visit the Website until a new
version supersedes the current version.

Article 1 – Legal provisions

1. Website (hereinafter also “the Website”) Revitesyou.com
2. Responsible for the processing of personal data (here also “the administrator) Revitesyou (CSR Affinity),
located at Theo Mann-Bouwmeesterlaan 203, 2597GV Den Haag, Chamber of Commerce number: 66185165

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de En informatie die daarop verstrekt
worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicaties doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en
in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische
applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op
deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of
aanpassing, op welke wijzen dan ook van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische
applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de
beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat iet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel
het afzien van rechtsvervolging

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op iedere moment:
 De toegang van een bepaalde categorie schorsen, onderbreken tot de geheel van een gedeelte van de website
 Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of
internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde update uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van
de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop de verbinding zoekt met
de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om u apparatuur en uw
gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de
website en de gegevens die u op internet raadpleegt
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen worden gevoerd:
 Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur opgelopen als
gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zicht onthouden van iedere actie tegen de beheerder als
gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade
die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Revitesyou (CSR Affinity). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie
over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; zoals identificatiefactor zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiefactor of een of meer elementen die kenmerken zijn voorde fysieke,
fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het
onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AWG heeft eenieder recht op inzage van een rectificatie of wissen van zijn
persoonsgegevens of beperking van de hembetreffende verwerking alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken
en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via
info@revitesyou.com
Ieder verzoek daartoe dient ten worden vergezeld van een kopie van een geldige identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening
heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het
ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van deze verzoeken en het aantal van de
verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van een schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten
persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijke en
gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de
bepalingen van deze privacyverklaring vallen
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de
verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, Indien u deze niet (meer wenst te ontvangen, stuurt u een mail
naar de volgende adres: info@revitesyou.com
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u deze te onthouden van het verzamel
ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere dat die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die
pers(o)n(e)n oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is
bepaald.

Artikel 11 – Cookies
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaats wordt op de harde schijf van u
computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.
Het is mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website
– Functionele cookies: zoals sessie – en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
– Genomineerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van
informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de
communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We
kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
– Geen overige cookies
4. Wanneer u onze website bezoekt kunne cookies afkomstig van de verantwoordelijke en of derden op uw apparatuur
worden geïnstalleerd
5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elke besturingstype, nodigen
wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens\ens.nl.onderwerpen.internet-tv-enpost/
cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op de voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Deze rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is
exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanner hierop een wettelijke uitzondering
van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u deze richten tot: Christine Swarts, info@revitesyou.com

Artikel 15 – Toeschrijving
Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer
(https://www.rocketlwayer.com/nl/nl)
Deze privacyverklaring is van toepassing van heden tot nader order.

you're currently offline